О 4ПИ

Почев од 2010. године, Регистар националног интернет домена Србије (РНИДС) додељује бесповратна средства за пројекте који су у складу са општим циљевима и делатностима Фондације. Програм подршке пројектима популаризације Интернета (4ПИ) за 2012. годину као циљеве има:

  1. Повећање корисног интернет садржаја на српском језику и писму у националном интернет адресном простору (.срб и .rs домени) и
  2. Повећање броја регистрованих националних интернет домена.

За коришћење бесповратних средстава из 4ПИ могу да конкуришу сва правна лица или предузетници са седиштем на територији Републике Србије, регистровани најкасније до 1. септембра 2011.

Предложени пројекти морају да буду у складу са 4ПИ циљевима и бесповратна средства морају да буду намењена за неку од следећих активности:

  • Креирање друштвено корисних садржаја на Интернету намењених грађанима Србије
  • Унапређивање информисаности најшире јавности о предностима коришћења Интернета у свакодневном животу и раду
  • Развој наменских интернет сервиса за привреду и грађане Србије
  • Развој е-Управе, е-Пословања и е-Учења
  • Унапређивање примене Интернета у истраживању и образовању, посебно у перманентном образовању
  • Унапређивање доступности Интернета за све грађане Србије, нарочито оне са нижим степеном образовања, слабијим социјалним статусом и умањеним психо-физичким способностима

Све активности морају да буду реализоване на интернет сајту на једном од националних интернет домена (.срб или .rs).

Средства 4ПИ се додељују за суфинансирање пројеката у максималном износу од 50% предвиђеног финансијског плана пројекта.

Укупна расположива средства зa реализацију 4ПИ износе 4.000.000 динара. Износ одобрених средстава не може да буде мањи од 300.000 динара, нити већи од 700.000 динара. Наведени износи су исказани без урачунатих припадајућих пореза.

Пројектна документација у електронском облику се доставља најкасније до 23. новембра 2012. године.

 

Крајњи рок за реализацију пројеката је 31. јул 2013. године.